अङ्कनम् : संस्कृतम्

कारकलक्षणम् - नव्यव्याकरणं बिषयचिन्तनम्

क्रियाजनकत्वं कारकत्वमिति कारकसामान्यलक्षणम् । तच्च जनकत्वंकारणत्वरूपम् ।

अधिकं पठ्यताम्

कोरोनाभीतिनिवारणोपायः सदाचारः

मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः । शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः ।। 

अधिकं पठ्यताम्

अधिसंवत्सरम्

सानन्दो दृश्यते लोको गतं शैत्यं शीतमयम् उदित: स्वर्मयो रम्य ऋतुराजा वसन्तोSयम् ।

अधिकं पठ्यताम्

कथं संस्कृतभाषायां जागृता सुरुचिर्मम

ब्रह्मानन्दे भवाँल्लुब्धो वर्तते तर्हि श्रूयताम् । भाषामृतमिदं पीत्वा ब्रह्मानन्दमवाप्नुयात् ॥

अधिकं पठ्यताम्

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्