अङ्कनम् : संस्कृतकविता

देवदेशो मदीय: 

किञ्चोल्लेख्यं ? मम तु कवितातत्त्वमस्तं प्रयाति । अस्याः कान्या भवति कविता ? या स्वयं काव्यरूपा 

अधिकं पठ्यताम्

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्