अङ्कनम् : सम्बन्धस्य

सम्बन्धस्य रक्षणम्

सीमारेखाविषयकः विवादः अत्र विशेषप्राधान्यम् आवहति । एतस्य निवारणाय यद्यपि केचन नियमाः रचिताः भवन्ति , तथापि औद्धत्यस्वभावाः देशाः...

अधिकं पठ्यताम्

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्