अङ्कनम् : लघुकथा

धूर्तमतिधनदासयो: चरित्रम् (लघुकथा )

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च

अधिकं पठ्यताम्

मूढ-देवभक्तस्य चरित्रम्

 उद्यमः साहस धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः ।    षडेते   यत्र   वर्तन्ते   तत्र  देवः  साहाय्यकृत् ॥

अधिकं पठ्यताम्

लघुकथा

"यदि अहंम् आंग्लभाषां अज्ञास्यत् तर्हि ईदानीं अपि सेवकः एव अभविष्यम् ।"

अधिकं पठ्यताम्

नामधेयेन किं फलम् (लघुकथा)

यत् पुरुषः एव गुणवान् , दोषवान् वा भवति , न तस्य नाम्नि कोऽपि गुणः दोषः वा वर्तते ।

अधिकं पठ्यताम्

मूर्खभृत्यस्य कार्याणि (लघुकथा )

वरं भृत्यविहिनस्य जिवितं श्रमपूरितम् । मूर्खभृत्यस्य संसर्गात् सर्वं कार्यं विनश्यति ॥

अधिकं पठ्यताम्

बक-कर्कटकः - लघुकथा

भक्षयित्वा बहून्मत्स्यानुत्तमाधममध्यमान् ।      अतिलौल्याद् बकः कश्चिन्मृतः कर्कटग्रहात् ।।

अधिकं पठ्यताम्

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्