अङ्कनम् : रमेशः खकुरेलः

न पातुं चिराय्यम् । -कविता

न पातुं चिराय्यम् देशदेशं रटित्वा न लाभो दृष्यतान्देशमेतद्विनष्टम् ।

अधिकं पठ्यताम्

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्