अङ्कनम् : पीताम्बरः अधिकारी

लघुकथा

"यदि अहंम् आंग्लभाषां अज्ञास्यत् तर्हि ईदानीं अपि सेवकः एव अभविष्यम् ।"

अधिकं पठ्यताम्

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्