अङ्कनम् : दीपेन्द्रः गाैतमः

अधिसंवत्सरम्

सानन्दो दृश्यते लोको गतं शैत्यं शीतमयम् उदित: स्वर्मयो रम्य ऋतुराजा वसन्तोSयम् ।

अधिकं पठ्यताम्

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्