अङ्कनम् : कविता

न पातुं चिराय्यम् । -कविता

न पातुं चिराय्यम् देशदेशं रटित्वा न लाभो दृष्यतान्देशमेतद्विनष्टम् ।

अधिकं पठ्यताम्

विषाणुसन्त्रासः

कोभिड् व्याधिर्निर्मूलनपथि कदा प्राप्स्यति अहो ! समेषां को द्रष्टा तदणुगदभाजां क्षितितले । गृहे वासश्चैकान्तिक इति बृहद् भेषजमणोः...

अधिकं पठ्यताम्

अधिसंवत्सरम्

सानन्दो दृश्यते लोको गतं शैत्यं शीतमयम् उदित: स्वर्मयो रम्य ऋतुराजा वसन्तोSयम् ।

अधिकं पठ्यताम्

कथं संस्कृतभाषायां जागृता सुरुचिर्मम

ब्रह्मानन्दे भवाँल्लुब्धो वर्तते तर्हि श्रूयताम् । भाषामृतमिदं पीत्वा ब्रह्मानन्दमवाप्नुयात् ॥

अधिकं पठ्यताम्

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्