अन्विष्यताम् :

कीदृश्या शिक्षया भवितव्यम्

"सेवा हि परमो धर्मः" अस्य विशेषता च बोधितव्या।

अधिकं पठ्यताम्

संस्कृतमहत्त्वम्

सम्पूर्णभाषाया: जननी

अधिकं पठ्यताम्

कारकलक्षणम् - नव्यव्याकरणं बिषयचिन्तनम्

क्रियाजनकत्वं कारकत्वमिति कारकसामान्यलक्षणम् । तच्च जनकत्वंकारणत्वरूपम् ।

अधिकं पठ्यताम्

कोरोनाभीतिनिवारणोपायः सदाचारः

मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः । शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः ।। 

अधिकं पठ्यताम्

देवदेशो मदीय: 

किञ्चोल्लेख्यं ? मम तु कवितातत्त्वमस्तं प्रयाति । अस्याः कान्या भवति कविता ? या स्वयं काव्यरूपा 

अधिकं पठ्यताम्

धूर्तमतिधनदासयो: चरित्रम् (लघुकथा )

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च

अधिकं पठ्यताम्

  कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमाङ्कस्य कथासारः

शृङ्गाररसस्य चामत्कारिकः कविव्याघ्रः महाकविकालिदासस्य कृतीषु मध्ये अभिज्ञानशाकुन्तलम् सुप्रसिद्धं नाटकमस्ति ।

अधिकं पठ्यताम्

न पातुं चिराय्यम् । -कविता

न पातुं चिराय्यम् देशदेशं रटित्वा न लाभो दृष्यतान्देशमेतद्विनष्टम् ।

अधिकं पठ्यताम्

सुश्रुतस्य यन्त्रकर्मशस्त्रकर्माणि

शौर्यम् आशुक्रिया शस्त्रतैक्ष्ण्यम् अस्वेदवेपथु । असंमोहश्च वैद्यस्य शास्त्रकर्मणि शस्यते ।।

अधिकं पठ्यताम्

मूढ-देवभक्तस्य चरित्रम्

 उद्यमः साहस धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः ।    षडेते   यत्र   वर्तन्ते   तत्र  देवः  साहाय्यकृत् ॥

अधिकं पठ्यताम्

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्