श्रेणी : सम्पादकीयः

संपादकीयः

जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला । आत्मानं नैव जानाति याे न जानाति संस्कृतम् ।।

अधिकं पठ्यताम्

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्