गृहपृष्टम्

विषाणुसन्त्रासः

कोभिड् व्याधिर्निर्मूलनपथि कदा प्राप्स्यति अहो ! समेषां को द्रष्टा तदणुगदभाजां क्षितितले । गृहे वासश्चैकान्तिक इति बृहद् भेषजमणोः...

अधिकं पठ्यताम्

गण्डकीप्रदेशस्तरीय - संस्कृतलोकभाषाभियानगोष्ठी पूर्णा

जनार्दननेपालः साधारणविद्यालयेषु संस्कृतशिक्षायाः पाठ्यक्रमनिवेशे सम्भाव्याः समस्याः तन्निराकरणोपायांश्च निरदिशत् ।

अधिकं पठ्यताम्

शठं प्रति शाठ्यम्  

लघुकथा

अधिकं पठ्यताम्

नामधेयेन किं फलम् (लघुकथा)

यत् पुरुषः एव गुणवान् , दोषवान् वा भवति , न तस्य नाम्नि कोऽपि गुणः दोषः वा वर्तते ।

अधिकं पठ्यताम्

मूर्खभृत्यस्य कार्याणि (लघुकथा )

वरं भृत्यविहिनस्य जिवितं श्रमपूरितम् । मूर्खभृत्यस्य संसर्गात् सर्वं कार्यं विनश्यति ॥

अधिकं पठ्यताम्

संपादकीयः

जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला । आत्मानं नैव जानाति याे न जानाति संस्कृतम् ।।

अधिकं पठ्यताम्

धूर्तमतिधनदासयो: चरित्रम् (लघुकथा )

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च

अधिकं पठ्यताम्

न पातुं चिराय्यम् । -कविता

न पातुं चिराय्यम् देशदेशं रटित्वा न लाभो दृष्यतान्देशमेतद्विनष्टम् ।

अधिकं पठ्यताम्

  कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमाङ्कस्य कथासारः

शृङ्गाररसस्य चामत्कारिकः कविव्याघ्रः महाकविकालिदासस्य कृतीषु मध्ये अभिज्ञानशाकुन्तलम् सुप्रसिद्धं नाटकमस्ति ।

अधिकं पठ्यताम्

बक-कर्कटकः - लघुकथा

भक्षयित्वा बहून्मत्स्यानुत्तमाधममध्यमान् ।      अतिलौल्याद् बकः कश्चिन्मृतः कर्कटग्रहात् ।।

अधिकं पठ्यताम्

मूढ-देवभक्तस्य चरित्रम्

 उद्यमः साहस धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः ।    षडेते   यत्र   वर्तन्ते   तत्र  देवः  साहाय्यकृत् ॥

अधिकं पठ्यताम्

सुश्रुतस्य यन्त्रकर्मशस्त्रकर्माणि

शौर्यम् आशुक्रिया शस्त्रतैक्ष्ण्यम् अस्वेदवेपथु । असंमोहश्च वैद्यस्य शास्त्रकर्मणि शस्यते ।।

अधिकं पठ्यताम्

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्