श्रेणी : गद्य

विषाणुसन्त्रासः

कोभिड् व्याधिर्निर्मूलनपथि कदा प्राप्स्यति अहो ! समेषां को द्रष्टा तदणुगदभाजां क्षितितले । गृहे वासश्चैकान्तिक इति बृहद् भेषजमणोः...

अधिकं पठ्यताम्

लघुकथा

"यदि अहंम् आंग्लभाषां अज्ञास्यत् तर्हि ईदानीं अपि सेवकः एव अभविष्यम् ।"

अधिकं पठ्यताम्

गण्डकीप्रदेशस्तरीय - संस्कृतलोकभाषाभियानगोष्ठी पूर्णा

जनार्दननेपालः साधारणविद्यालयेषु संस्कृतशिक्षायाः पाठ्यक्रमनिवेशे सम्भाव्याः समस्याः तन्निराकरणोपायांश्च निरदिशत् ।

अधिकं पठ्यताम्

शठं प्रति शाठ्यम्  

लघुकथा

अधिकं पठ्यताम्

नामधेयेन किं फलम् (लघुकथा)

यत् पुरुषः एव गुणवान् , दोषवान् वा भवति , न तस्य नाम्नि कोऽपि गुणः दोषः वा वर्तते ।

अधिकं पठ्यताम्

मूर्खभृत्यस्य कार्याणि (लघुकथा )

वरं भृत्यविहिनस्य जिवितं श्रमपूरितम् । मूर्खभृत्यस्य संसर्गात् सर्वं कार्यं विनश्यति ॥

अधिकं पठ्यताम्

अधिसंवत्सरम्

सानन्दो दृश्यते लोको गतं शैत्यं शीतमयम् उदित: स्वर्मयो रम्य ऋतुराजा वसन्तोSयम् ।

अधिकं पठ्यताम्

बक-कर्कटकः - लघुकथा

भक्षयित्वा बहून्मत्स्यानुत्तमाधममध्यमान् ।      अतिलौल्याद् बकः कश्चिन्मृतः कर्कटग्रहात् ।।

अधिकं पठ्यताम्

संस्कृत भाषी समीक्षा : अभिज्ञानशाकुन्तलनाटक–शाकुन्तलमहाकाव्ययोराख्यानस्य...

मीठो लाग्छ मलाई ता प्रियकथा प्राचीन संसारको।   हाम्रो भारतवर्षको उदयको हैमप्रभा सारको।  जाडामा पनि कोयली कुसुमका बास्नाहरू सम्झिंदै...

अधिकं पठ्यताम्

सम्बन्धस्य रक्षणम्

सीमारेखाविषयकः विवादः अत्र विशेषप्राधान्यम् आवहति । एतस्य निवारणाय यद्यपि केचन नियमाः रचिताः भवन्ति , तथापि औद्धत्यस्वभावाः देशाः...

अधिकं पठ्यताम्

अवसराणाम् उपयोग : चिन्तनीयः

धनसम्पादनाय अस्य अवसरस्य उपयोगम् अकृत्वा संस्कृतज्ञाः एतादृशे मार्गपरिकल्पनोद्यमे यदि उद्यताः भवेयुः तर्हि अनूह्यः लाभः भविष्यति इत्यत्र...

अधिकं पठ्यताम्

वर्धयत आत्मशक्तिम्

अस्माकं जीवकोषान् लालयन्तः 'भवन्तः उत्तम सेवित्वा उत्तममेव विसृजन्तु , उत्तमतया श्वासोच्छ्वासं कुर्वन्तु , उत्तमतया चिन्तयन्तु आरोग्य...

अधिकं पठ्यताम्

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्