श्रेणी : पद्यः

न पातुं चिराय्यम् । -कविता

न पातुं चिराय्यम् देशदेशं रटित्वा न लाभो दृष्यतान्देशमेतद्विनष्टम् ।

अधिकं पठ्यताम्

विषाणुसन्त्रासः

कोभिड् व्याधिर्निर्मूलनपथि कदा प्राप्स्यति अहो ! समेषां को द्रष्टा तदणुगदभाजां क्षितितले । गृहे वासश्चैकान्तिक इति बृहद् भेषजमणोः...

अधिकं पठ्यताम्

संस्कृत भाषी समीक्षा : अभिज्ञानशाकुन्तलनाटक–शाकुन्तलमहाकाव्ययोराख्यानस्य...

मीठो लाग्छ मलाई ता प्रियकथा प्राचीन संसारको।   हाम्रो भारतवर्षको उदयको हैमप्रभा सारको।  जाडामा पनि कोयली कुसुमका बास्नाहरू सम्झिंदै...

अधिकं पठ्यताम्

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्