गृहपृष्टम्

कोरोनाभीतिनिवारणोपायः सदाचारः

मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः । शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः ।। 

अधिकं पठ्यताम्

देवदेशो मदीय: 

किञ्चोल्लेख्यं ? मम तु कवितातत्त्वमस्तं प्रयाति । अस्याः कान्या भवति कविता ? या स्वयं काव्यरूपा 

अधिकं पठ्यताम्

अद्यैव सायं लक्ष्मीपूजा च

((श्ववलिदान मन्त्र)) द्वाै श्वानाै श्यामशवलाै वैवश्वतकुलाेद्भवाै ।। ताभ्यामन्नं प्रदास्यमि रक्ष्यतां पथि सर्वदा ।।१।।

अधिकं पठ्यताम्

संस्कृत भाषी समीक्षा : अभिज्ञानशाकुन्तलनाटक–शाकुन्तलमहाकाव्ययोराख्यानस्य...

मीठो लाग्छ मलाई ता प्रियकथा प्राचीन संसारको।   हाम्रो भारतवर्षको उदयको हैमप्रभा सारको।  जाडामा पनि कोयली कुसुमका बास्नाहरू सम्झिंदै...

अधिकं पठ्यताम्

अवसराणाम् उपयोग : चिन्तनीयः

धनसम्पादनाय अस्य अवसरस्य उपयोगम् अकृत्वा संस्कृतज्ञाः एतादृशे मार्गपरिकल्पनोद्यमे यदि उद्यताः भवेयुः तर्हि अनूह्यः लाभः भविष्यति इत्यत्र...

अधिकं पठ्यताम्

वर्धयत आत्मशक्तिम्

अस्माकं जीवकोषान् लालयन्तः 'भवन्तः उत्तम सेवित्वा उत्तममेव विसृजन्तु , उत्तमतया श्वासोच्छ्वासं कुर्वन्तु , उत्तमतया चिन्तयन्तु आरोग्य...

अधिकं पठ्यताम्

चन्द्र-संस्कृत-माध्यमिक-विद्यालये चन्द्रप्रसादाचार्यस्य...

 नेपालस्य प्रदेशैके सुनसरीमण्डलान्तर्गते धराने श्रीचन्द्रसंस्कृत-माध्यमिक-विद्यालयोऽस्ति। शिशुकक्षातः द्वादशकक्षायर्पन्तं अध्ययनाध्यापनरत...

अधिकं पठ्यताम्

सम्बन्धस्य रक्षणम्

सीमारेखाविषयकः विवादः अत्र विशेषप्राधान्यम् आवहति । एतस्य निवारणाय यद्यपि केचन नियमाः रचिताः भवन्ति , तथापि औद्धत्यस्वभावाः देशाः...

अधिकं पठ्यताम्

पिण्डेश्वरविद्यापीठेनायोजितं पञ्चदशदिवसात्मकं सम्भाषणम्

कार्यक्रमोऽयं भाद्रमासस्य चतुर्थदिवसतः अष्टादशदिवसपर्यन्तं सञ्चालित आसीत् ।

अधिकं पठ्यताम्

कथं संस्कृतभाषायां जागृता सुरुचिर्मम

ब्रह्मानन्दे भवाँल्लुब्धो वर्तते तर्हि श्रूयताम् । भाषामृतमिदं पीत्वा ब्रह्मानन्दमवाप्नुयात् ॥

अधिकं पठ्यताम्

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्